0
0

پاسخ : پرداخت به موقع تسهيلات، توافقي است که در قرارداد صورت پذيرفته و مشتري با امضاي قرارداد تسهيلاتي، خود را ملزم و متعهد به به انجام آن نموده است. بر همين اساس نيز در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات در سررسيد توسط مشتري، وي ملزم به پرداخت وجه التزام تأخير تأديه دين مي‌باشد. يعني مشتري به دليل عدم رعايت مفاد قرارداد جريمه و مورد تنبيه قرار مي‌گيرد. زيرا خلاف تعهدش عمل نموده است. از طرفي به موجب بند (28) قانون بودجه سال 1390، موسسات اعتباري مجاز به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مي‌باشند. بنابراين قانون‌گذار، موسسات اعتباري را مکلف به بخشش وجه التزام مذکور نيز ننموده است. از اين رو در صورت موافقت مؤسسه اعتباري با بخشش وجه التزام عملا مشتري تشويق نگرديده، بلکه موسسه اعتباري به منظور دستيابي هر چه سريعتر به منابع خود، قدري در تنبيه در نظر گرفته شده براي مشتري که ناشي از عدم پرداخت ديونش مي‌باشد، تخفيف داده است. علي ايحال موسسات اعتباري مي‌توانند براي ايجاد انگيزه در مشتريان خوش حساب خود، با توجه به سابقه اعتباري مناسب آنان مشوق‌هايي نظير اعطاي تخفيف در کارمزد خدمات بانکي، اولويت در اعطاي تسهيلات و غيره را در نظر بگيرند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا