0
0

پاسخ : براساس بند 24‏-10 ماده (24) دستورالعمل مزبور، قرارداد حساب جاري بايد شرايطي را که به موجب آن، بانک مجاز به افشاي اطلاعات هويتي فرد يا افرادي است که چک را ظهرنويسي نموده‌اند، در برگيرد. باعنايت به اين‌که در بند مذکور، عبارت ”ظهرنويسي“ به طور عام ذکر گرديده بنابراين، بند مزبور شامل اطلاعات هويتي کليه افرادي که چک را به هر منظور از جمله براي وصول، ظهرنويسي نموده‌اند، خواهد شد. در مواردي نيز که با رعايت ضوابط مربوطه اطلاعاتي از ظهرنويس در اختيار نمي‌باشد، اساساً موضوع افشاي اطلاعات هويتي، موضوعيت نخواهد داشت. در مورد شرايطي که بانک مجاز به افشاي اطلاعات هويتي ظهرنويس مي‌باشد، در بند مزبور ذکر مجموعه ضوابط خاص مدنظر نبوده بلکه بانک مکلف است، در هر زمان براساس قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در آن زمان، در قراردادهاي حساب جاري، به هر نحو ممکن به شرايط قانوني ناظر بر اين موضوع اشاره نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا