0
0

پاسخ : در تعريف عبارت بدهي غيرجاري ذکر شده است، بدهي اشخاص به بانکها و يا موسسات اعتباري غيربانکي مدنظر بوده و اين مهم صرفاً از طريق استعلام از سامانه تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي ميسر مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا