0
0

پاسخ : در دستورالعمل حساب جاري، شخص خاص صرفاً بايد وکيل معرفي نمايد و معرفي فردي به عنوان امين از متن ضوابط حذف گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا