0
0

پاسخ : در تبصره ذيل بند 2-5 ، اجازه (پروانه) اشتغال شخص حقيقي خارجي مطمح نظر بوده که بايد از سوي متقاضي حساب جاري مستندات آن به بانک ارايه گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا