0
0

پاسخ : در وهله نخست تشخيص بانک مناط عمل مي باشد، ليکن در مواقعي که قضاوت بانک مورد پذيرش متقاضي نيست، به منظور عدم تحميل هر گونه ريسکي به بانک و نيز همکاري با متقاضي، وي مي تواند با پذيرش مسئوليت هاي ناشي از صدور چک و تنظيم تعهدنامه رسمي، راساً و بدون معرفي وکيل، اقدام به افتتاح حساب جاري و دريافت دسته چک نمايد. در اين صورت تمامي خسارات ناشي از عدم توانايي در ارايه نمونه امضاء و صدور چک بر عهده شخص متقاضي خواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا