0
0

پاسخ : در مورد امکان لطمه به حقوق مکتسبه افراد در فرض عمل به مفاد بخشنامه شماره 387946‏/94 مورخ 25‏/12‏/1394 مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي، در خصوص اشخاصي که قبل از تاريخ انتشار رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي يعني 29‏/2‏/1395 گواهي‌نامه عدم پرداخت براي آنها صادر و چک برگشت خورده است، طبعاً با توجه به مفاد بخشنامه اخير ابلاغي اين بانک به شماره 329072‏‏‏‏‏/96 مورخ 14‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1396 در مورد اشخاص واجد شرايط، با انقضاي مرور زمان (7) ساله، از سوابق چک برگشتي ايشان رفع سوء اثر مي‌گردد و در اين گونه موارد با رفع سوء‌اثر از سابقه چک برگشتي متقاضي، اساساً لزومي به واريز و انسداد وجه چک وفق بند (18ـ4) دستورالعمل وجود ندارد. بديهي است رابطه بين صادرکننده و دارنده چک نيز امري ترافعي بوده و مسؤليت عواقب حقوقي ناشي از عدم تأديه وجه چک در حق دارنده، برعهده صادرکننده و ساير امضاکنندگان چک خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا