0
0

پاسخ : به استناد بخشنامه شماره 94518 مورخ 9‏/11‏/1387، «چنان‌چه مدت قرارداد مشارکت مدني خاتمه يافته و موضوع مشارکت به انجام نرسيده باشد و  بانک به درخواست مشتري با رعايت ساير مقررات مربوط با تمديد آن موافقت نمايد، نرخ سود موردانتظار دوره تمديد قرارداد، معادل نرخ سود (موردانتظار) زمان انعقاد قرارداد اوليه مشارکت مي‌‌باشد.» همان‌گونه که در ضوابط ابلاغي صراحتاً تأکيد شده است در صورت تمديد موضوع مشارکت، نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اوليه مبنا و ملاک عمل در زمان تمديد قرارداد مي‌باشد. بديهي است بنا بر ذات و ماهيت عقد مزبور، سود قطعي مشارکت مدني قطع‌نظر از آن‌چه پيش‌تر به عنوان نرخ سود موردانتظار تعيين‌شده، پس از اتمام موضوع مشارکت و تعيين ارزش افزوده و بازده واقعي طرح تکميل‌شده محاسبه و متعاقباً متناسب با سهم‌ سود بانک و مشتري و طبق توافقات مندرج در قرارداد في‌مابين بانک و مشتري، تسهيم مي‌گردد. لذا يادآور مي‌گردد؛ نرخ سود موردانتظار چه در زمان انعقاد قرارداد اوليه و چه در زمان تمديد موضوع مشارکت، صرفاً معياري است که براساس آن بانک يا مؤسسه اعتباري درخصوص مشارکت يا عدم مشارکت در پروژه يا طرح ارايه شده توسط مشتري، تصميم‌گيري مي‌نمايد و مبنا و ملاک محاسبه سود موضوع مشارکت نمي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا