0
0

پاسخ : موضوع مربوط به بند (24-5) است که در اين حالت پس از تامين کسري ححساب جاري از محل سپرده سرمايه گذاري مدت دار مزبور، اقدامات بعدي منوط به مراجعه مشتري به شعبه افتتاح کننده حساب ياد شده و تعيين تکليف در رابطه با مانده حساب مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا