0
0

پاسخ : همانگونه که در مفاد تبصره 1 ماده 17 فصل چهارم سياستهاي نظارتي بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 5/11/1390 اعلام شده است. مبناي تعيين شده ناظر بر سرمايه پرداختي ثبتي اشخاص حقوقي متقاضي تسهيلات مي باشد. لذا موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که مجموع تسهيلات و تعهدات پرداختي به هر ذينفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي شخص حقوقي متقاضي فراتر نرود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا