0
0

پاسخ : مفهوم اجراي چک در بخشنامه شماره 125845/93 مورخ 11/5/1393 بانک مرکزي، همان تعبير مندرج در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 و به ويژه مواد 183 به بعد آن است. در اين خصوص لازم به ذکر است که مرع ثبتي با دريافت تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه و اصل و فتوکپي مصدق چک و برگشتي آن، نسبت به صدور اجرائيه – يا همان دستور اجراي مدلول چک به عنوان سند تجارتي مبين طلب صادرکننده چک به دارنده – اقدام و متعاقباً مبادرت به انجام عمليات اجرايي براي وصول وجه چک و اجراي تعهد متعهد (صادرکننده چک) مي نمايد. با اين وصف، علي‌القاعده اجراي چک، ناظر بر شکلي است که عمليات اجرايي چک، انجام شده و با اجراي تعهد متعهد و پرداخت طلب دارنده چک، ختم عمليات اجرايي چک از سوي مرجع ثبتي اعلام گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا