0
0

پاسخ : به موجب بند (ب) ماده 1 و ماده 5 فرم قرارداد متحدالشکل خريد دين، موضوع بخشنامه شماره 347172 مورخ 27/11/1394، قرارداد مذکور فيمابين بانک و فروشنده دين (که ديافت کننده تسهيلات نيز مي باشد) منعقد مي شود و مديون اصلي (صادرکننده سند) در قرارداد ياد شده طرف عقد واقع نمي گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا