0
0

پاسخ : به موجب ماده 7 دستورالعمل اجرايي بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ابلاغي طي بخشنامه شماره 191340/90 مورخ 15/8/1390 مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي، امهال مطالبات غيرجاري براي بدهکاران واحدهاي توليدي مشمول ماده 2 دستورالعمل مذکور، از طريق يکي از سه عقد خريد دين، اجاره به شرط تمليک و سلف مجاز است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا