0
0

پاسخ : ممانعت از تباني بين فروشنده و متقاضي در تسهيلات مرابحه از طريق ابزارهايي چون تفکيک شخصيت طرفين و حصول اطمينان از صوري نبودن اسناد قرارداد انجام مي‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا