0
0

پاسخ:

هر دو مجتمعا” حق برداشت از ثلث اموال متوفی را داشته اند لذا پس از فوت یکی از اوصیاء و با توجه به این که هیچیک به تنهایی حق انجام مورد وصایت را ندارند باید با مراجعه به دادگاه تقاضاي امین شود تا امین تعیین شده بهمراه وصی دیگر نسبت به برداشت ثلث اموال متوفی و مصرف آن در جهت انجام مورد وصایت اقدام نمایند .

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا