0
0

پاسخ : اگر موضوع امهال، اقساط سررسيد گذشته و پرداخت نشده باشد، خسارت تأخير بايد دريافت گردد. اگر موضوع امهال، کل بدهي (شامل اقساط سررسيد شده و پرداخت نشده بعلاوه خسارت تأخير مربوط به آن) باشد، به منظور پيشگيري از احتساب مضاعف خسارت، دريافت مجدد آن موضوعيت ندارد. تصميم‌گيري در خصوص کميت و کيفيت بر عهده هيأت مديره بانکها بوده که بر اساس بهشنامه مرتبط با جريمه تأخير تأديه تصميم‌گيري نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا