0
0

پاسخ: درصورت بسته شدن سپرده  قبل از 30 روز از تاریخ افتتاح/تمدید، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت . لیکن درصورت سپری شدن 30 روز از تاریخ افتتاح/تمدید، سود بر مبنای نرخ سپرده نوع ماقبل و بدون کسر جریمه  محاسبه می گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا