0
0

پاسخ : به استناد مفاد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود مرابحه، استصناع و خريد دين به عقود مندرج در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا اضافه گرديده است. همچنين آيين‌نامه اجرايي عقود مذکور در جلسه مورخ 2‏‏/5‏‏/1390 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و متعاقباً، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25‏‏/5‏‏/1390 شوراي محترم پول و اعتبار را طي بخشنامه شماره 141696‏‏/90 مورخ 20‏‏/6‏‏/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. به استناد ماده (1) دستورالعمل اجرايي فوق‌الذکر، خريد دين قراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند. شايان ذکر است، بر اساس مفاد مواد دستورالعمل اجرايي يادشده، مؤسسه اعتباري موظف است قبل از خريد دين، از حقيقي بودن دين، نقدشوندگي آن در سررسيد و معتبر بودن متعهد دين اطمينان حاصل نمايند. لذا پيشنهاد جنابعالي هم اکنون درشبکه بانکي کشور اجرايي بوده و بانک‌ها مي‌توانند ديون مدت‌دار اشخاص را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي خريداري نمايند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا