0
0

پاسخ : منظور قراردادهايي است که مبلغ آنها کمتر از پانصد ميليون ريال مي باشد. بنابراين به هيچ وجه عنوان بحث مانده بازپرداخت نشده تسهيلات مطرح نبوده است. ضمن آنکه قراردادها نيز مستقل از يکديگر مي باشند. بنابراين اگر بانک داراي چندين  قرارداد تسهيلاتي با يک شخص باشد، بانک مي بايست مفاد ماده 13 اين آيين نامه را براي هر يک از قراردادها را به طور مستقل رعايت نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا