0
0

پاسخ : حکم مندرج در ماده 23 دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه موضوع بخشنامه شماره 347278 مورخ 27/11/1394، حکم عام و ناظر بر تسويه تسهيلات اعطايي در قالب کليه عقود غيرمشارکتي مي باشد، ليکن در دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه حکم خاص در ارتباط با تسويه زودتر از موعد تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه صادر گرديده است. لذا، نظر به اينکه بسته سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور و دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، هر دو مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشند و با توجه به آنکه تقدم حکم خاص بر حکم عام، تسويه زودتر از موعد تسهيلات مرابحه تابع حکم خاص خود مي باشد و از اين رو، چنانچه مشتري دريافت کننده تسهيلات مرابحه، قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر مبادرت به واريز تمام يا بخشي از بدهي خود نمايد، موسسه اعتباري موظف است حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به وي تخفيف دهد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا