0
0

پاسخ : با اشاره مختصر مورد مزبور در بندهاي (12-1 و 27-2 احکام ناظر بر موضوع وکالت تابع فصل سيزدهم قانون مدني مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا