0
0

پاسخ : در خصوص افتتاح حساب جاري براي شهرداري ها، وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و غيره بايد وفق دستورالعمل نگاهداري انواع حساب رباي وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع بخشنامه شماره 210843/91 مورخ 10/8/1391 و نيز در چارچوب مفاد دستورالعمل حساب جاري عمل گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا