0
0

پاسخ: در صورتی که رمز کارت تا سه نوبت متوالی اشتباه وارد شود کارت غیر فعال و توسط دستگاه ضبط می شود. جهت دریافت کارت ظرف 24 ساعت به شعبه ضبط کننده و پس از آن می بایست به شعبه صادر کننده کارت مراجعه شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا