0
0

پاسخ : نحوه طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري براساس معيارهاي زماني و کيفي به طور کامل در دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري تبيين و طي بخشنامه شماره مب‏/2823 مورخ 5‏/12‏/1385 به شبکه بانکي ابلاغ شده است. بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر تسهيلات با توجه به کيفيت آنها به چهار دسته جاري، سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندي و کيفيت هر فقره تسهيلات براساس سه پارامتر زمان، وضعيت مالي مشتري و صنعت يا رشته فعاليت مربوط ارزيابي مي‌شوند. نحوه طبقه‌بندي تسهيلات در هر يک از طبقات فوق‌الاشاره به موجب بندهاي ”1‏-2 الي 8‏-2“ ماده «2» دستورالعمل فوق‌الاشاره به شرح ذيل است:

2‏-1) طبقه جاري:

الف: پرداخت اصل و سود تسهيلات و يا بازپرداخت اقساط در سررسيد صورت گرفته و يا حداکثر از سررسيد آن ٢ماه گذشته است.

ب :مشتري از وضعيت مالي مطلوب برخوردار است به نحوي كه تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مالي از قبيل سودآوري و نقدينگي حاكي از آن است كه وي در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات خود با مشكل مواجه نخواهد شد.

ج: چشم‌انداز صنعت يا رشته فعاليت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات اين صنعت يا رشته فعاليت از ثبات لازم برخوردار است.

2‏-2) طبقه سررسيد‌گذشته:

الف: از تاريخ سررسيد اصل و سود تسهيلات و يا تاريخ قطع پرداخت اقساط بيش از ٢ ماه گذشته است، ولي تأخير در بازپرداخت، هنوز از ٦ ماه تجاوز ننموده است. در اين صورت فقط مبلغ سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مي‌شود.

ب :شاخص هاي مالي مشتري از قبيل سودآوري و نقدينگي حاکي از وضعيت مالي مناسب است. ليکن تجزيه و تحليل عملکرد و وضعيت مالي، احتمال تأخير در بازپرداخت تسهيلات مشتري را در آينده نشان مي‌دهد.

ج: صنعت يا رشته فعاليت مربوط از وضعيت رشد محدود و بازار نسبتاً پايداري برخوردار است.

تبصره: در صورت محقق شدن هريک از شرطهاي ب و ج کل مانده تسهيلات ذيربط به اين سرفصل منتقل مي‌شود.

2‏-3) طبقه معوق:

الف: اصل و سود تسهيلاتي که بيش از ٦ ماه و کمتر از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط سپري شده‌است و مشتري هنوز اقدامي براي بازپرداخت مطالبات مؤسسه اعتباري ننموده است. در اين صورت مانده سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مي‌شود.

ب: وضعيت مالي مشتري براساس شاخص‌هاي تعيين‌کننده در موقعيت مناسبي قرار ندارد و تجزيه و تحليل موقعيت مالي وي حاكي از آن است كه مشتري احتمالاً قادر به ايفاي بخشي از تعهدات خود در زمان مقرر نمي‌باشد.

ج: رشد فعاليت مربوط با محدوديت جدي و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بي‌ثبات است.

تبصره: در صورت محقق شدن هريک از شرط هاي ب و ج کل مانده تسهيلات ذ‌ي‌ربط به اين سرفصل منتقل مي‌شود.

4-2‏) طبقه مشکوک‌الوصول:

الف: تمامي اصل و سود تسهيلاتي که بيش از ١٨ ماه از سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آنها سپري شده است و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود ننموده است.

ب: شاخص‌هاي مالي مشتري از قبيل سودآوري و نقدينگي حاکي از وضعيت مالي نامطلوب مشتري است. و تجزيه و تحليل عملکرد وضعيت مالي وي حاکي از احتمال عدم ايفاي تمامي تعهدات مشتري مي‌باشد.

5-2‏) ملاك طبقه‌بندي دارايي‌ها در طبقه‌هاي سررسيدگذشته، معوق و يا مشکوک‌الوصول ضعيف‌ترين شاخص ارزيابي اشاره شده در آن طبقه مي‌باشد. به عبارت ديگر در صورتي که هر فقره از تسهيلات، ضعيف‌ترين شاخص ارزيابي‌کننده يکي از طبقه‌ها را احراز نمايد آن شاخص به تنهايي ملاک طبقه‌بندي مي‌باشد و ساير شاخص‌هاي مربوط به طبقه‌هاي بالاتر در نظر گرفته نمي‌شود. به عنوان مثال چنانچه تسهيلاتي براساس شاخص‌هاي ارزيابي مندرج در بندهاي” الف “و “ج) “شاخص زمان و شاخص رشد صنعت و وضعيت بازار) در طبقه سررسيدگذشته قابل طبقه‌بندي باشد، ليکن از لحاظ شاخص وضعيت مالي نامطلوب ارزيابي شود، چنين تسهيلاتي در طبقه مشکوک‌الوصول طبقه‌بندي مي‌شود.

6-2‏) درصورتي که مطالبات مؤسسه اعتباري از محل “بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده”و “بدهكاران بابت ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده” حداکثر ظرف مدت ٢ ماه به حيطه وصول در نيايد مطالبات مذکور به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل مي‌گردد.

7-2‏) آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباري که صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل ورشکستگي و يا علل ديگر قابل وصول نباشد، با تصويب مديريت مؤسسه اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و از حسا‌ب‌ها خارج مي‌شود. اما اگر به هر دليل مقرر گرديد مانده تسهيلات مذکور در حساب مؤسسات اعتباري باقي بماند، ضروري است مانده مذکور در طبقه مشکوک‌الوصول منظور گردد.

تبصره: دستورالعمل نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده توسط بانک مرکزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

8-2‏) صرف نظر از اين که دارايي مورد نظر در کدام يک از طبقات مندرج در اين دستورالعمل طبقه‌بندي شده است، لازم است مؤسسه اعتباري پيگيري‌هاي اجرايي و حقوقي خود را براساس صرفه و صلاح خود براي وصول مطالبات مؤسسه به عمل آورد.“‏/

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا