0
0

پاسخ: سقف انتقال در يك روز از هر حساب 7/000/000/000 ريال و در هر جابجايي 1/000/000/000 ريال  مي باشد.​

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا