0
0

پاسخ: انتقال به كارت ساير بانكها مبلغ 30/000/000 ريال و براي كليه كارتهاي بانك صادرات مبلغ  3/000/000/000 ريال مي باشد سقف انتقال وجه درون بانكي در هر نوبت جابجايي 1/000/000/000 ريال مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا