0
0

پاسخ : مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حداکثر وجه نقدی که هر شخص بدون ذکر منشأ تأمین آن می تواند جهت انجام هرگونه خدمات به سیستم بانکی ارائه نماید، معادل 150.000.000ریال بابت تمامی ارزهای مجاز می باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا