0
0

پاسخ : محاسبات در قالب سه سناريو انجام شده است. در سناريو يک، فرض بر آن بوده که نرخ سود ساده است نه مرکب و مقاطع پرداخت در پايان هر سال است. در اين فرض جمع کل مبلغ و سود آن در پايان دوره اعلام شده 336.476.712 ريال مي‌شود. سناريو دوم، مبتني بر اين فرض است که نرخ سود مرکب است نه ساده و مقاطع پرداخت پايان هر سال است (بغير از سال آخر، که در پايان دوره اعلام شده است.) در اين فرض، اصل مبلغ و سود آن در پايان روز 15 شهريور 1386، جمعاً 850.521.378 ريال است. چنانچه نرخ سود مرکب فرض شود و مقاطع پرداخت نيز در پايان هر فصل از سال، اصل مبلغ و سود آن در پايان روز 15 شهريور 1386 جمعاً 1.138.938.814 ريال مي‌شود. (اين روش البته در سيستم بانکي کشور اجرا نمي‌شود و داراي شبهه ربوي است). علت تفاوت زياد مبالغ محاسبه شده تحت فروض مختلف، زياد بودن نرخ سود توافق شده (51 درصد) و تاثير نحوه محاسبه نرخ (مرکب – ساده) و مقاطع پرداخت است. ضمناً نحوه محاسبه سود قطعي متفاوت از شيوه هاي فوق است و سود قطعي حاصله در محاسبات بانکي با محاسبات بالا تفاوت دارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا