0
0

پاسخ : تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب

• درخصوص ”كالاهاي تقليدي“ ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط .

درخصوص “خدمات فني و مهندسي“ ارائه مدارك تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجرايي قرارداد يا موضوع مناقضه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد امضاءشده / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا