0
0

پاسخ :

  • تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب
  • ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
  • تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد امضاء شده / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان
  • اخذ مصوبه از كميته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران با درج سقف ضمانت‌نامه و مبلغ كل قرارداد جهت ضمانت‌نامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان
  • توديع سپرده و تضمينات
  •  رعايت مقررات بانك مركزي
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا