0
0

پاسخ : طبق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 12/10/1362 هيأت وزيران اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک منوط به اخذ تضمين کافي براي حفظ منافع بانک و سپرده گذاران و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي باشد. همچنين طي بخشنامه شماره 181187 مورخ 3/8/1390 به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ گرديد که براي اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال، فقط يک ضامن معتبر براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا