0
0

پاسخ : افتتاح حساب جاري مشترک توسط اشخاص، در دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912 مورخ 8/3/1391 و اصلاحيه‌هاي پس از آن پيش‌بيني شده است. ليکن تعيين شرايط و چگونگي افتتاح، نگهداري و تسويه حساب مذکور با رعايت شرايط عمومي افتتاح حساب جاري موضوع فصل دوم و سوم دستورالعمل حساب جاري و نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب موضوع فصل چهارم دستورالعمل ياد شده و با توجه خاص به مفاد بند (24-5) و تبصره آن، همچنين بند (24-9) و ديگر عمومات دستورالعمل مذکور به تشخيص و در حيطه اختيارات بانکهاي عامل است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا