0
0

پاسخ: به استناد قانون مدنی محجورین شامل سه گروه 1-سفیه 2-مجنون 3-صغیر می باشند. در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، پدر (ولی) حق افتتاح حساب به  نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از 18 سالگی بایستی ولی یا قیم محجور به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا