0
0

پاسخ : به موجب تبصره 2 از ماده 23 فصل چهارم تصويب‌نامه شماره 13158/ت 28527 هـ مورخ 24/3/1382 هيات محترم وزيران ”نرخ سود و کارمزد تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشکل‌هاي اتحاديه‌ها و تعاونيهاي توليدي (متناسب با فعاليت براساس طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC) که فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي‌کنند نرخ بخش کشاورزي و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذکور در اين ماده نرخ بخش صنعت و براي ساير واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال مي‌گردد“. به غير از موارد خاص فوق در حالت کلي فعاليت شرکت مذکور، با توجه به ماهيتش مشمول بخش بازرگاني و کسب و کار مي‌باشد که در بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري در يکي از زيربخش‌هاي عمده فروشي يا خرده‌فروشي (به ترتيب با کد 51 يا 52) طبقه‌بندي گرديده است.بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در همين بخش مي‌گردد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا