0
0

پاسخ : ضمانتنامه بانكي ، قراردادي است كه بين بانك و ذينفع و مضمون له منعقد شده و به موجب آن بانك متعهد ميشود كه پس از تحقق موضوع و در طول سررسيد، در قبال درخواست كتبي ذينفع ، وجه ضمانتنامه ( ارزي يا ريالي ) را بپردازد . ضمانت نامه بانكي تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از:

  • ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
  • ضمانت نامه حسن انجام كار PERFORMANCE BOND GUARANTEE .
  • ضمانت نامه پيش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE .
  • ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE .
  • ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE .
  • و ساير ضمانت نامه هاي مجاز. 
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا