0
0

پاسخ : بر طبق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اعطای تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد و انجام اين امر در حدود اختيارات هيأت مديره هر بانک مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا