0
0

پاسخ : ضمانت نامه بانکي، تعهد کتبي و غيرقابل برگشت جهت پرداخت مبلغ معيني به ذينفع ضمانت نامه مي باشد؛ در صورتي که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود بر طبق قرارداد پايه موضوع ضمانت نامه، منعقده في مابين ذينفع و ضمانت خواه، قصور نمايد و يا به هر دليلي نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنگاف ورزد. به عنوان مثال، ضمانت نامه حسن انجام کار براي تضمين و اطمينان از انجام صحيح، کامل و به موقع تعهدات توسط ضمانت خواه (متعهد قرارداد)، به نفع ذينفع مطابق با مفاد قرارداد منعقده فيمابين صادر مي گردد و اگر حسب اعلام کتبي ذينفع، ضمانت از انجام تعهدات خود قصور نمايد. بانک ضامن، متعهد به پرداخت مبلغ ضمانت نامه طبق مفاد و شرايط آن به ذينفع مي شود. بخشنامه ضمانت بانکي به شماره 255755/96 مورخ 14/8/1396 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا