0
0

پاسخ : در سال 1383 به موجب بند (1) از صورتجلسه مورخ 25/11/1382 شوراي محترم پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب/2033 مورخ 10/12/1382 به بانکهاي کشور ابلاغ گرديده، “نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها در بخش مسکن براي بيش از يک واحد براي هر مالک، نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني و براي يک واحد – هر مالک و شرکتهاي تعاوني مسکن، نرخ سود بخش مسکن تعيين مي‌گردد“.

توضيحاً آن که، موارد مصرف تسهيلات اعطايي مورد اشاره در مصوبه فوق احداث و تکميل بنا مي‌باشد.

تسهيلات اعطايي جهت تعمير بناهاي مسکوني، بطور کلي در قالب جعاله تعمير مسکن اعطاء مي‌شود که نرخ سود جعاله مسکن معادل حداقل نرخ سود بخش بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه مي‌باشد. (موضوع بخشنامه شماره مب/533 مورخ 29/3/1382)  شوراي پول و اعتبار در نهصد و نود و ششمين جلسه مورخ 20/2/1382 خود، افزايش سقف تسهيلات جعاله تعمير مسکن تا چهارده ميليون ريال را مورد تصويب قرار داد. (موضوع بخشنامه شماره مب/380 مورخ 6/3/1382) براساس بندهاي 1-ب و 1-ج مصوبه نهصد و شصت و يکمين جلسه شوراي پول و اعتبار “سقف فردي تسهيلات اعطايي بانکها براي مسکن (مربوط به دوران فروش اقساطي و براي هر واحد مسکوني) به چهل ميليون ريال افزايش يافت. (موضوع بخشنامه شماره مب/1258 مورخ 28/11/1380)

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا