0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: با توجه به بکارگيري عبارت ”مبلغ (مانده) سررسيد شده تسهيلات“ در قسمت‌هاي ”الف“ (يا همان معيار زماني) از بندهاي 2-2 و 3-2 (يعني طبقات سررسيد گذشته و معوق) ماده 2 دستورالعمل ”طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري“ استنباط آن بانک مورد تاييد مي‌باشد، بدين معنا که هنگامي که تسهيلات اقساطي براساس معيار زماني در طبقه ”سررسيد گذشته“ قرار مي‌گيرد، مانده کليه اقساطي که سررسيد شده‌اند بايستي در طبقه سررسيد گذشته طبقه‌بندي گردند. همچنين زماني که تسهيلات اقساطي بر اساس معيار زماني مشمول طبقه ”معوق“ مي‌گردد، مي‌بايست مانده تمامي اقساط سررسيد شده به طبقه معوق منتقل گردد. ليکن هنگامي که اقساط تسهيلات به واسطه معيار زماني به طبقه مشکوک الوصول منتقل گردد بايستي مانده کل آن تسهيلات (تمام اقساط) به طبقه مشکوک الوصول منتقل شود. با توجه به مفاد تبصره 2 و بند 2-2 از ماده 2 دستورالعمل ”نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري“ برداشت آن بانک مورد تاييد است. بدين معنا که به منظور محاسبه ذخيره اختصاصي براي تسهيلات که در طبقات ”سررسيد گذشته“، ”معوق“ و ”مشکوک الوصول“ قرار گرفته‌اند بايستي ارزش وثايق (پس از اعمال ضرايب مربوطه در ذيل بند 2-2 از ماده 2 دستورالعمل فوق‌الاشاره) از مانده تسهيلات مربوطه کسر گردد. در صورت فزوني مانده تسهيلات از ارزش وثايق (پس از اعمال ضرايب مربوطه)، ميزان ذخيره اختصاصي از حاصل ضرب آن بخش از مبلغ تسهيلات که توسط وثايق پوشش داده نشده‌اند در ضرايب مندرج در بند 1-2 از ماده 2 اين دستورالعمل به دست مي‌آيد. ليکن اگر ارزش وثايق (پس از اعمال ضرايب مربوطه) بيش از مانده تسهيلات باشد، به واسطه آنکه ذخيره اختصاصي براي تسهيلات مورد بحث منظور نگرديده است مطابق با مفاده تبصره 2 از ماده 2 دستورالعمل مذکور بايستي مانده اين تسهيلات در پرتفوي تسهيلاتي جهت محاسبه ذخيره عمومي 5/1درصد لحاظ گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا