0
0

پاسخ : سردخانه‌ها بطورکلي در بخش خدمات (بخشنامه شماره نب/1114/35 مورخ 25/7/1374 کد 630) طبقه‌بندي مي‌شوند. چنانچه واحدهاي توليدي در بخشهاي کشاورزي و صنعت به منظور رفع نيازهاي توليدي خود و متناسب ظرفيت توليدي واحد ذيربط، مبادرت به احداث سردخانه نمايند چنين سردخانه‌هائي در بخشهاي توليدي مربوطه طبقه‌بندي مي‌شوند (حسب مورد کدهاي 060 و 373 بخشنامه فوق‌الذکر). بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ همين بخش مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا