0
0

پاسخ : با توجه به اینکه فروشنده دین که به عنوان گیرنده تسهیلات عقد خرید دین محسوب می‌گردد، بدواً تعهدی به بازپرداخت مبلغ دریافتی بابت تسهیلات در قالب این عقد را ندارد و مبلغ مزبور را بابت فروش دین موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار دریافت نموده است، بازپرداخت زودتر از موعد تسهیلات از جانب وی، متصور نمی‌باشد زیرا تسهیلات دریافتی توسط فروشنده دین دارای موعد بازپرداخت نمی‌باشد و متعهد اصلی بازپرداخت این تسهیلات در سررسید اوراق و اسناد تجاری مرتبط با عقد خرید دین، مدیون (بدهکار) این اسناد می‌باشد. بنابراین، امکان برگشت سود به گیرندگان تسهیلات عقد خرید دین، بر اساس تبصره (4) ماده (9) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور موضوع بخشنامه 262713‏/90 مورخ 05‏/11‏/1390 بانک مرکزی، وجود ندارد. با توجه به توضیحات فوق، موضوع ماده (8) دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مبنی بر فروش اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک به متقاضی، فروش اسناد و اوراق تجاری موضوع دین به متقاضی می‌تواند به عنوان یک بیع جدید محسوب گردیده و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، با توجه به نرخ مصوب اعلامي براي عقود غیرمشارکتی تعيين قيمت شده و به متقاضي فروخته شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا