0
0

پاسخ: 

باتوجه به لفظ عوض، ثمن  معامله می تواند:
 
1- عین باشد .
2- منفعت باشد .
3-  حق  باشد .
 4-  خدمت  باشد .
 5-  دین باشد
 
انواع عقدبیع         
1- اگر مبیع و ثمن هر دو نقد باشد به آن بیع نقد گویند.
2- اگر ثمن نقد و تحویل مبیع موکول به مدت معین در آینده شود به آن بیع سلف یا سلم گویند. 
3- اگر مبیع نقد و ثمن موکول به مدت معین درآینده شود به آن بیع نسیه گویند. (فروش اقساطی)
 4- اگر ثمن و مبیع هر دو موکول به آینده باشد به آن بیع  کالی به کالی گویند که باطل می باشد.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا