0
0

پاسخ:

 

قبول يا رد قابل فرجام نمي باشد. اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي قابل اعتراض است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا