0
0

پاسخ : به استناد تصميمات اخذ شده در سومين جلسه مورخ 20/2/1394 کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانک مرکزي «بانکهاي عامل مجاز مي‌باشند به منظور تسهيل مبادلات مالي بين بانکها و تأمين نياز ريالي بانکهاي خارجي منتخب، سرفصل حسابي تحت عنوان « حساب ريالي بانکها و موسسات خارجي نزد ما» در دفتر کل بانک ايجاد و در معين آن، به تفکيک هر بانک خارجي، حساب جداگانه در نظر بگيرند. مانده اين حساب مشمول سپرده قانوني متعلق به سپرده‌هاي جاري ريالي مي‌گردد. برداشت و واريز به اين سرفصل با صدور سند حسابداري به دستور بانک خارجي ذي‌ربط انجام مي‌شود.»

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا