0
0

پاسخ: به اطلاع مي رساند؛ مطابق با مفاد ماده مذکور تسهيلات امهالي با توجه به شرايط تعيين کننده آن در زمان امهال در طبقه معوق و يا حداکثر در طبقه سررسيد گذشته طبقه بندي مي شوند و تا احراز شرايط طبقات بالاتر نمي توان آنها را به طبقات بالاتر منتقل نمود. بنابراين ارتقاي اعتباري (احراز شرايط طبقات بالاتر) اين گونه تسهيلات چندان به سهولت صورت نمي پذيرد که جابجايي در طبقات مکرراً رخ دهد.

يادآوري مي گردد طبقه جاري بالاترين طبقه از حيث کيفيت اعتباري براي تسهيلات به شمار مي رود لذا تسهيلاتي که به لحاظ اعتباري تا طبقه مشکوک الوصول سقوط نموده است را نمي‌توان با وصول دو قسط و يا مبلغ ناچيزي از کل بدهي، دفعتاً‌ واحده به طبقه جاري ارتقا داد. بنابراين در صورتي که شواهد و قراين کافي و مستدلي جهت ارتقاي طبقه به طبقه (معوق به سررسيد گذشته و نهايتاً‌ سررسيد گذشته به جاري) اين تسهيلات فراهم آيد مي توان نسبت به اين امر اقدام نمود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا