0
0

پاسخ : درآميختن سهم‏ الشركة نقدی و يا غيرنقدی شريك با سهم ‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی بانك به نحو مشاع برای انجام كاری معيّن در زمينة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشاركت مدنی گویند. مشاركت مدنی بانكداری همان قرارداد شركت است كه در متون فقهی از آن به شركت اموال يا شركه‌العنان تعبير می‏شود. حضرت امام خمينی(ره) در تعريف آن می‏فرمايد: شركت‏، قراردادی است كه بين دو نفر يا بيشتر منعقد می‏شود تا با مالی كه بين آنان مشترك است، معامله [فعاليت اقتصادی‏] كنند. در این قرارداد، بانك با بررسی اطلاعات و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدنی‏، سهم بانك و شريك‏، نسبت سود شريك و بانك‏، با رعايت كليه ضوابطی كه در اين امر برای بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد. در قرارداد مشارکت مدنی، در پايان هر سال مالی و يا در پايان قرارداد سود حاصل از شركت به تناسب سرمايه بين بانك و شريك تقسيم می‏شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا