بسته
1
1

پاسخ : مطابق با فراز پاياني بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/1386 اين بانک، چنانچه مفاد بخشنامه به نحو مقتضي در قرارداد اعطاي تسهيلات درج شده و مشتري از آن آگاه باشد، بانک مي‌بايست وجه‌التزام تأخير تأديه دين عقود غيرمشارکتي را مطابق با بند (الف) بخشنامه مذکور بر مبناي کل اقساط سررسيد شده‌ي پرداخت نشده و اقساط آتي (بدون کسر سود سال‌هاي آتي از اقساط سررسيد نشده) محاسبه نمايد. همچنين در صورتيکه موضوع فوق با مشتري (در قرارداد درج) توافق نشده باشد، هنگام حال شدن ديون وي، در محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين، مي‌بايست رويه‌ي مندرج در بخشنامه نت/5174 مورخ 2/12/1380 (کل اقساط سررسيد شده پرداخت نشده و اقساط آتي پس از کسر سود سال‌هاي آتي از اقساط سررسيد نشده) ملاک عمل قرار گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه