0
0

پاسخ : وفق مفاد بند 1-3 ماده 1 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري مصوب 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي تا زمان تصدي سمت، مشتري بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي تلقي مي شوند. لذا در صورت خروج آنان از شخصيت حقوقي و عدم تصدي سمت، مشتري بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي محسوب نشده و مشمول محروميت هاي مندرج در آيين نامه مذکور نخواهند بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا