0
0

پاسخ: در صورتیکه تایید وزارت امور خارجه مورد نظر سفارت خانه باشد: 

1- صدور فرم گواهی تایید سپرده توسط واحد ریالی شعبه به فارسی

2- تایید مدیریت عملیات ارزی

3- ترجمه توسط دارالترجمه (مشتری باید به دارالترجمه سفارش کند که فرم را به تایید وزارت خارجه برساند) 

در صورتیکه تایید وزارت امور خارجه مورد نظر سفارت خانه نباشد: 

1- صدور فرم گواهی تایید سپرده توسط شعب ریالی

2- ترجمه توسط شعب ارزی

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا