0
0

پاسخ : بر اساس دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول اعتبار موضوع مب/2823 مورخ 5/12/1385 منظور از خالص تسهيلات، مانده تسهيلات اعطا شده پس از کسر سود سالهاي آينده تسهيلات، حساب وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدني مي باشد. بر اساس اين دستورالعمل، تسهيلاتي که تاريخ سررسيد اصل و سود تسهيلات و يا تاريخ قطع پرداخت اقساط بيش از 2 ماده گذشته است ولي تاخير در بازپرداخت، هنوز از 6 ماه تجاوز ننموده است، در طبقه سررسيد گذشته طبقه بندي مي شوند. در اين صورت فقط مبلغ سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مي شود. اصل و سود تسهيلاتي که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط سپري شده است و مشتري هنوز اقدامي براي بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري ننموده است در طبقه معوق طبقه بندي مي گردد. در اين صورت مانده سررسيد شده تسهلات به اين طبقه منتقل مي شود. همچنين در صورتي که وضعيت مالي مشتري بر اساس شاخص هاي تعيين کننده در موقعيت مناسبي قرار نداشته باشد و يا رشد فعاليت مربوط با محدوديت جدي و رکود مواجه باشد، کل مانده تسهلات ذيربط به اين سرفصل منتقل مي شود. تمامي اصل و سود تسهلاتي که بيش از 18 ماه از سررسيد و يا تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آنها سپري شده است و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود ننموده است. در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندي مي گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا